Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok, wydany na posiedzeniu niejawnym, w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 czerwca 2003 roku o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie, w jakim wyłącza on odpowiednie stosowanie do postępowania kontrolnego art. 54 § 1 pkt 1 i pkt 7 Ordynacji podatkowej, z art. 84 oraz art. 64 ust 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i ust 2, art. 2, a także w związku z art. 31 ust 3 konstytucji.

Zdaniem skarżącej spółki kwestionowany. przepis narusza prawo do równego opodatkowania poprzez nieuzasadnione doprowadzenie do zróżnicowania okresów nienaliczania odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, uzależniając okresy nienaliczania odsetek za zwłokę od rodzaju organu administracji prowadzącego postępowanie (organ kontroli skarbowej lub organ podatkowy) i rodzaju postępowania (postępowanie kontrolne lub postępowanie podatkowe), a tym samym doprowadzając do zawyżenia wysokości odsetek za zwłokę. Ponadto narusza prawo do równej ochrony własności i innych praw majątkowych poprzez zwiększenie uszczuplenia majątku podatnika zobowiązanego do zapłaty odsetek za zwłokę obliczonych bez uwzględniania okresów ich nienaliczania.

Kwestionowana regulacja w ocenie skarżącej spółki narusza zasadę równości w ten sposób, że podmioty mające wspólną cechę istotną (będące podatnikami posiadającymi zaległości podatkowe i zobowiązanymi do zapłaty odsetek za zwłokę od tych zaległości) zostali zróżnicowani według nieadekwatnego kryterium, jakim był rodzaj organu wszczynającego i prowadzącego postępowanie oraz rodzaj tego postępowania w sytuacji, gdy wszczęcie oraz prowadzenie postępowania kontrolnego czy też postępowania podatkowego jest wynikiem arbitralnej i przypadkowej decyzji administracji skarbowej i podatnik na taki stan rzeczy nie ma żadnego wpływu.

Zdaniem skarżącej spółki kwestionowany przepis narusza również zasadę sprawiedliwości społecznej poprzez niesprawiedliwe zróżnicowanie sytuacji podatników. W stosunku do jednych z nich (posiadających zaległości podatkowe i będących stroną postępowania kontrolnego) wyłączone są okresy nienaliczania odsetek za zwłokę, a w stosunku do innych, którzy także posiadają zaległości podatkowe, ale z powodu poddania ich innej procedurze (postępowaniu podatkowemu), prowadzonej przez inny organ administracji podatkowej, nie nalicza się odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

Naruszona zostaje także zasada zaufania do organów państwa poprzez doprowadzenie do powstania nieuzasadnionych korzyści dla wierzyciela podatkowego oraz doprowadzenie do sytuacji, w której niektóre podmioty pozostają w wydłużającym się stanie niepewności co do wysokości należności podatkowych wyrażających się w odsetkach za zwłokę i zasada proporcjonalności gdyż regulacja ta ogranicza prawa i wolności konstytucyjne w postaci prawa do równego opodatkowania oraz prawa do równej ochrony własności i innych praw majątkowych, poprzez dobór środków i metod, które są nieadekwatne oraz zbyt uciążliwe w stosunku do celu, który zamierza się osiągnąć.

źródło: www.trybunal.gov.pl