Rada Miasta zwróciła uwagę, że ustawodawca, definiując zakres przedmiotowy stawki podatku od nieruchomości, zawierającej ulgę adresowaną do określonej, uprzywilejowanej grupy podmiotów zobowiązanych do uiszczania podatku, zrezygnował z dotychczas stosowanego pojęcia budynków lub ich części zajętych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. W jej ocenie nadmiernie rozszerzył krąg podmiotów, wobec których ma zastosowanie obniżona stawka podatku od nieruchomości. Wcześniejsza definicja umożliwiała jednoznaczne zidentyfikowanie powierzchni użytkowych, od których należało uiścić podatek. Preferencyjna stawka podatkowa miała zastosowanie wyłącznie do podmiotów, które na danym obszarze zajętych budynków lub ich części prowadziły działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Nowe brzmienie kwestionowanej regulacji umożliwia stosowanie stawki preferencyjnej podatku do wszystkich pomieszczeń "związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych" np. spa czy hotele. Zdaniem wnioskodawcy gminy uzdrowiskowe, gdzie połączenie działalności ściśle leczniczej ze związaną z nią inną działalnością, tracą możliwość uzyskiwania większych dochodów z podatków.

Rada twierdzi, że wysokość ubytku w budżetach gmin uzdrowiskowych stanowi znaczny procent dotychczasowych dochodów własnych gmin. Wskazała, że w roku 2011 miasto zaciągnęło kredyt "uzupełniający" między innymi na niedobór dochodów spowodowany zmianami przepisów o podatku od nieruchomości w wysokości 4 mln zł.

Zdaniem Rady Miasta kwestionowany przepis narusza wynikającą z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji, zasadę adekwatności w powiązaniu z naruszeniem norm gwarancyjnych dla gmin uzdrowiskowych, jako jednostek samorządu terytorialnego, ujętych w art. 15 ust. 1 i 2 i art. 16 ust. 2 konstytucji - w zakresie należytego (wystarczającego) finansowania nałożonych na nie zadań własnych. Niezgodny też jest z Europejska Kartą Samorządu Lokalnego.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.