Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności:

1) § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 45) z art. 35b i art. 81 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) i z art. 92 konstytucji oraz art. 2, art. 7, art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 2 konstytucji;

2) § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. poz. 99) z art. 35b i art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. d ustawy o rachunkowości i z art. 92 konstytucji oraz z art. 2, art. 7, art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 2 konstytucji.

Wnioskodawcy wskazują, że kwestionowane przepisy odebrały spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym uprawnienie do decydowania o ich polityce rachunkowości w zakresie zasad dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności. Wprowadziły też zamknięty katalog zabezpieczeń, o jakie może być pomniejszona podstawa dokonywania takich odpisów.

Zdaniem grup posłów zaskarżone przepisy rozporządzenia w zakresie, w jakim regulują powyższą materię, wykraczają poza zakres delegacji ustawowej.

Rozprawie przewodniczyć będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.