Pytanie

Od śmierci mojego męża minął miesiąc. W domu jest testament sporządzony notarialnie, którego jeszcze nie otwierałam.
Jaki podatek powinnam zapłacić i w jakim terminie?
Czy termin liczy się od śmierci męża czy od otworzenia aktu notarialnego?

Odpowiedź

Termin na złożenie zawiadomienia (na druku SD-Z2) wynosi 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Czyli albo 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku, albo 6 miesięcy od daty zarejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia (6 miesięczny termin nie liczy się zatem ani od daty śmierci ani ani od daty otwarcia testamentu).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - dalej u.p.s.d., zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 u.p.s.d., a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 u.p.s.d.).
Jak wynika zatem z powyższego przepisu małżonek nie zapłaci podatku od spadku jeżeli zgłosi w ustawowym terminie fakt nabycia majątku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Termin na złożenie zawiadomienia (na druku SD-Z2) wynosi 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Czyli albo 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku, albo 6 miesięcy od daty zarejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia (6 miesięczny termin nie liczy się zatem ani od daty śmierci ani ani od daty otwarcia testamentu).

Złożenie takiego zawiadomienia na druku druk SD-Z2 jest warunkiem zwolnienia spadkobiercy z podatku. Jeśli nie zostanie ono złożone lub złożone zostanie po terminie, podatek trzeba należy uiścić na zasadach obowiązujących pierwszą grupę podatkową.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego