Chodzi o zmiany w ustawach: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Nowelizacja ustawy o PIT podnosi też ze 100 zł do 200 zł wartość prezentów czy gadżetów zwolnionych z opodatkowania.
Samozatrudnieni będą mogli świadczyć usługi dla swoich dawnych pracodawców bez utraty prawa do 19-proc. podatku liniowego pod warunkiem, że usługi te zaczną świadczyć od następnego roku podatkowego.
Nowelizacja przewiduje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów VAT należnego od towarów przekazanych nieodpłatnie.
Wprowadza też zmiany dotyczące przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną. Chodzi o ulgę umożliwiającą centrom badawczo-rozwojowym zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów środków funduszu innowacyjności wykorzystanych w roku podatkowym, w którym nastąpiło ich przekazanie do funduszu lub w następnym roku podatkowym. Obecne, środki z funduszu niewykorzystane w danym roku podatkowym, zalicza się do przychodów.
Z kolei nowela ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że podatnicy osiągający przychody z wynajmu, np. mieszkań, będą mogli wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.
Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja zostanie teraz przesłana do podpisu do prezydenta.