Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia, które przedłuża zwolnienie do 31 grudnia 2016 roku. Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację rozporządzenia ministra finansów z 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 553).

Zwolnione z PIT będą świadczenia uzyskiwane przez podatników w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, organizowanych przez organizacje pozarządowe lub przez organy samorządu zawodowego lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, mające siedzibę i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zwolnienie, o którym mowa, będzie stanowiło pomoc publiczną w rozumieniu art 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku gdy świadczenie zostanie udzielone osobie w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

Ponadto, w projekcie zawarto przepis dotyczący pomocy de minimis otrzymywanej w związku z zaniechaniem podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Nowe regulacje będą stosowane do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł