Na podstawie przepisu art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej - dalej o.p., organ podatkowy na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a o.p.;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jednocześnie w art. 67c § 1 o.p. zostało wskazane, że przepisy art. 67a § 1 pkt 1 i 2 o.p. oraz art. 67b o.p. stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów.

To oznacza, że płatnik zaliczek na podatek dochodowy może wnioskować o odroczenie terminu płatności zaliczek lub o rozłożenie płatności zaliczek na raty.