Minister finansów wydał rozporządzenie, w którym zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT.

Z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie zwróciła się w styczniu 2015 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego, a w czerwcu tego roku także minister edukacji narodowej. Do tej pory przyznawane w programie stypendia musiały być uzgadniane z wysokością diet ustalaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli kwota stypendium była wyższa niż przewidziana wysokość diety, nadwyżka podlegała opodatkowaniu.

Minister finansów uznał, że potrzeba niwelowania barier stanowiących przeszkodę w umiędzynarodowieniu polskich uczelni i szkół oraz placówek oświatowych, uprawnionych do składania wniosków w programie Erasmus+, oraz stwarzanie warunków do wzrostu mobilności uczestników Erasmus+, stanowi ważny interes publiczny, o którym mowa w Ordynacji podatkowej, uzasadniający wydanie tego rozporządzenia.

Rozporządzenie ministra finansów z 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1176) weszło w życie 15 sierpnia 2015 r.

informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł