Podczas spotkania prasowego na temat reformy skarbowości, które odbyło się 12 stycznia br. w Ministerstwie Finansów wiceminister Banaś zapewnił, że struktury na wszystkich poziomach: centralnym, regionalnym i terenowym są już przygotowane. Obecnie dyrektorzy izb administracji skarbowej dopracowują je, aby jak najlepiej odpowiadały lokalnej specyfice.

Jak wygląda obecna struktura

Obecne struktura administracji skarbowej funkcjonuje w Polsce, z pewnymi modyfikacjami, od ponad trzydziestu lat. Stanowią ją trzy niezależne od siebie piony: administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych), Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi) i kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej (UKS), 8 zamiejscowych ośrodków UKS). Jak zauważył szef KAS, powoduje to rozproszenie i powielanie niektórych zadań, związanych z poborem podatków i ceł – co utrudnia lub uniemożliwia spójne i skuteczne wykonywanie tych zadań oraz generuje większe koszty. Dlatego należy je dostosować do aktualnych realiów globalnej gospodarki i oczekiwań klientów.

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej

Nową, skonsolidowaną KAS będą tworzyć m.in. izby administracji skarbowej (16), urzędy skarbowe (400) i urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi - 143). Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego. Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników. Z kolei zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

Obsługa podatników nadal w urzędach skarbowych

Bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji, a obsługa obrotu towarowego nadal będzie się odbywać w urzędach celnych, bez zmian pozostaną też rachunki bankowe urzędów czy numery telefonów do infolinii podatkowej. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Będzie odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowadzenie walki z przestępczością ekonomiczną.

Najważniejsze zadania KAS

W skonsolidowanej Krajowej Administracji Skarbowej większy nacisk zostanie położony m.in. na:

- obsługę dużych podatników - powstanie Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów, który będzie wytyczał kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbał o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.

- jednolitą informację podatkową i celną - powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, dostępną przez telefon

- zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT) - nowe piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej będą odpowiadać za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów