Minister Finansów, odpowiadając na interpelację poselską nr 24245, wyjaśnił, że wprowadzenie 0% stawki podatku od towarów i usług dla czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez powiaty byłoby niezgodne z prawem unijnym.

Polskie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług podlegają ścisłej harmonizacji z regulacjami unijnymi, dlatego też zgodnie z dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1) państwa członkowskie nie mogą dowolnie ustalać stawek oraz zwolnień podatkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), wprowadzono zasadę, że stawka 0% ma zastosowanie do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz do eksportu, jak również do świadczenia niektórych usług związanych z obrotem międzynarodowym. Minister Finansów został upoważniony do obniżenia w drodze rozporządzenia stawki podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla ich części. Wprowadzenie stawki 0% jest jednakże ograniczone wytycznymi ustawowymi. Resort Finansów, odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości wprowadzenia 0% stawki dla czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez powiaty, podkreśla, iż byłoby to niezgodne z prawem unijnym.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP