Jednostka budżetowa sporządza kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, zgodnie z rozporządzeniem z 25 października 2013 r. nowelizującym przepisy dotyczace sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Jak stanowią zapisy § 14 pkt 9 ww. rozporządzenia w wierszu N3.2 wykazuje się wartość depozytów na żądanie, tj. przede wszystkim, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, które w każdej chwili mogą być zamienione na gotówkę w całości lub w części bez znaczących ograniczeń, a głównie dotyczy to sald na rachunku bieżącym jednostki. W związku z powyższym, należy wykazać, zarówno stan rachunku wydatkowego, jak i stan rachunku dochodowego. W tej kategorii mieszczą się również wszelkie depozyty, złożone przez jednostkę, której dotyczy sprawozdanie, w postaci np. kaucji, bez wskazanego terminu zwrotu. Jeżeli środki znajdują się na rachunku bankowym, należy je wykazać wyłącznie w kolumnie 10 - "Banki", lub jeżeli rachunek bankowy jest prowadzony przez NBP w kolumnie 9 - "Bank centralny".

W przypadku państwowych jednostek budżetowych należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania Rb-N za IV kwartał na zapisy § 13 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia m.in. na zapis, że państwowe jednostki budżetowe nie wykazują w kategorii depozyt środków znajdujących się na rachunkach bieżących prowadzonych w ramach obsługi budżetu państwa.

Środki te są wykazywane jedynie w ramach centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa przez dysponenta tego rachunku.

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Ksiegowego Administracja