Nowa reguła wydatkowa ma zastąpić zawieszoną obecnie tzw. tymczasową regułę wydatkową. Zmiany w zakresie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) dotyczą również konstrukcji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) oraz gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Stabilizująca reguła wydatkowa została wprowadzona poprzez zastapienie tzw. dyscyplinującej reguły wydatkowej (reguły tymczasowej) oraz uchylenie przepisów przewidujących restrykcję polegającą na ograniczeniu możliwości przyjmowania przez Radę Ministrów projektów ustaw, których efektem mogło być zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych. Nowa reguła wydatkowa w założeniu ma mieć charakter antycykliczny, co w największym uproszczeniu oznacza, że w okresie dobrej koniunktury wydatki mają rosnąć wolniej niż PKB, zaś w okresie spowolnienia gospodarczego szybciej.

Celem nowelizacji przepisów dotyczących zakresu przedmiotowego WPFP jest dostosowanie przepisów krajowych do norm zawartych w aktach prawa unijnego oraz zapewnienie spójności regulacji dotyczących tego planu z nową, numeryczną regułą fiskalną. W myśl znowelizowanych przepisów WPFP składa się z dwóch podstawowych elementów. Po pierwsze, zawiera Program Konwergencji, po drugie, określa cele wraz z miernikami stopnia ich realizacji, w układzie obejmującym główne funkcje państwa.

W sferze gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego nowelizacja określa przesłanki uruchomienia oraz zakres programu postępowania naprawczego, a także rolę regionalnej izby obrachunkowej oraz uprawnienia i obowiązki organów jednostek samorządu terytorialnego w okresie realizacji tego programu. Przewiduje również złagodzenie ograniczeń w zakresie uchwalania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa weszła w życie 28 grudnia 2013 r. z wyjątkiem zawieszonych na rok 2013 przepisów dotyczących progów ostrożnościowych oraz tymczasowej reguły wydatkowej, które wchodzą w życie 1 stycznia 2014 r.