Pytanie

Spółka sprzedaje swoim pracownikom środki trwałe w postaci komputerów i telefonów komórkowych. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą. Przed rokiem 2015 spółka dokonywała rejestracji na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz pracowników pracownikowi.

Czy na mocy rozporządzenia w zwolnieniu z ewidencji sprzedaży na kasie obowiązującemu od 2015 r., sprzedaż telefonów komórkowych i komputerów będących środkami trwałymi na rzecz pracowników należy zaewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej?

Odpowiedź

W mojej ocenie, sprzedaż na rzecz pracownika telefonów i komputerów stanowiących środek trwały pracodawcy podlega wyłączeniu z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kas nawet wówczas, gdy pracodawca przed rokiem 2015 rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz swoich pracowników za pośrednictwem kas.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - dalej r.z.k.r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 35 ww. załącznika wymieniono dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika m.in. na rzecz jego pracowników. Przy czym dostawa - na rzecz pracowników - towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji, aby mogła korzystać ze zwolnieni z obowiązku jej ewidencjonowania na kasie fiskalnej wymaga udokumentowania transakcji fakturą. Wymóg ten wynika z § 2 ust. 2 w związku z poz. 49 załącznika do r.z.k.r.

Dodać należy, że o ile dostawa sprzętu telekomunikacyjnego (a więc m.in. telefonów) dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych jest wyłączona ze zwolnień, to jednak dostawa tego typu towarów dokonywana na rzecz pracowników ze zwolnień tych może korzystać (§ 4 pkt 1 lit. i r.z.k.r.).

Z kolei w myśl § 8 ust. 3 r.z.k.r. – którego zapisy budzą Państwa wątpliwości – w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych m.in. poz. 35 załącznika do rozporządzenia (czyli dostawę towarów przez podatnika na rzecz jego pracowników), zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się.

Jak wynika z powyższego w przypadku gdy przed 1 stycznia 2015 r. pracodawca ewidencjonował dostawy na rzecz swoich pracowników na kasie fiskalnej, nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem tych urządzeń. Jednakże w mojej ocenie w przypadku gdy przedmiotem dostawy na rzecz pracowników są towary zaliczane do środków trwałych pracodawca może korzystać ze zwolnienia na podstawie treści poz. 49 załącznika do r.z.k.r. nawet jeżeli rozpoczął ewidencjonowanie dostaw na rzecz pracowników przed 2015 r., o ile oczywiście dostawy te udokumentuje fakturą. Wyłączenie ze zwolnienia określone w § 8 ust. 3 r.z.k.r. nie dotyczy bowiem czynności z poz. 49 załącznika.

W analizowanej sprawie – w związku z tym, że co do zasady obowiązuje Państwa obowiązek ewidencjonowania dostaw na rzecz pracowników za pomocą kas z uwagi na ewidencjonowanie tych czynności przed 2015 r. – pewne wątpliwości wywołuje natomiast brzmienie § 4 pkt 1 lit. i r.z.k.r. Zgodnie z tym przepisem zwolnień, o których mowa w § 2 ust. 1 nie stosuje się m.in. do dostawy telefonów, z wyjątkiem gdy jest to dostawa, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia. Ponieważ ww. przepis mówi o "dostawie, o której mowa w poz. 35 załącznika", czyli dostawie na rzecz pracowników, a nie o "dostawie podlegającej zwolnieniu (z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kas), o której mowa w poz. 35 załącznika", w moje ocenie sprzedaż na rzecz pracownika telefonów stanowiących środek trwały pracodawcy podlega wyłączeniu z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kas nawet wówczas, gdy pracodawca przed rokiem 2015 rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz swoich pracowników za pośrednictwem kas. Powyższe wyłączenie dotyczy również komputerów, w przypadku których nie występują ww. wątpliwości, gdyż tego rodzaju towary nie zostały wymienione w § 4 pkt 1 r.z.k.r.

Aby korzystać z ww. zwolnień należy pamiętać o każdorazowym udokumentowaniu transakcji fakturą.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów