Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ten okres.

Dochody i wydatki budżetu państwa

Dochody budżetu państwa zrealizowano w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł i były wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7 proc. Na wyższe niż przewidywane w ustawie wykonanie dochodów wpłynęło przede wszystkim większe zrealizowanie wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wyższa wpłata z zysku z Narodowego Banku Polskiego – wynika z komunikatu Rady Ministrów. Wydatki budżetu państwa wykonano w 2017 r. w wysokości 375,8 mld zł i były niższe o 9 mld zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 2,3 proc. Rada Ministrów tłumaczy, że niższe niż planowano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków w zakresie dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących.

VAT w samorządach Agnieszka Bieńkowska VAT w samorządach >>

Produkt Krajowy Brutto

Średnie kwartalne tempo wzrostu PKB w 2017 r. wyniosło 1,1 proc. i było wyższe od tego z 2016 r. (0,8 proc.) oraz zbliżone do długookresowej średniej. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał popyt krajowy, a jego dynamika była wyraźnie wyższa niż rok wcześniej. Nieznacznie dodatni wkład we wzrost PKB miał eksport netto. Zdaniem Rady Ministrów poprawa sytuacji na rynku pracy, realizacja programu „Rodzina 500+” w połączeniu z bardzo dobrymi nastrojami konsumentów, znalazły odzwierciedlenie w wyższej dynamice konsumpcji prywatnej.

Poziom inflacji
Wzrost cen na rynku surowców, zwłaszcza cen ropy naftowej na przełomie lat 2016/2017 spowodował skokowy wzrost dynamiki cen energii w Polsce. W efekcie inflacja w I kw. 2017 r. zwiększyła się do 2,0 proc.  w skali roku (wobec 0,2 proc.  kwartał wcześniej). W kolejnych kwartałach 2017 r. pozostawała ona na stosunkowo stabilnym poziomie. W konsekwencji, po dwóch latach deflacji, w 2017 r. średni wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł 2,0 proc. Od pięciu lat inflacja w Polsce utrzymuje się poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego.

Bilans płatniczy
Wyższa dynamika importu niż eksportu przełożyła się na pogorszenie salda obrotów towarowych, jednak przy rekordowej nadwyżce salda usług (wspieranej m.in. przez rozwój sektora usług dla biznesu) łączne dodatnie saldo w handlu towarami i usługami w relacji do PKB w 2017 r. zwiększyło się do 4,2 proc. W efekcie również cały rachunek obrotów bieżących bilansu płatniczego zanotował nadwyżkę na poziomie 0,3 proc.  PKB (wobec 0,3 proc.  PKB deficytu rok wcześniej), co – jak podkreśla Rada Ministrów - było najlepszym wynikiem od połowy lat 90-tych.

Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz Adam BartosiewiczCentralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz >>