W 2007 r. płaciliśmy różne ubezpieczenia, które dotyczą również częściowo 2008 r. To samo dotyczy faktur za usługi telekomunikacyjne, energię.
Czy musimy koszty dzielić proporcjonalnie do danego roku, czy można je zaliczyć z tych faktur w całości w momencie poniesienia wydatku?

W obydwu przypadkach koszty należy podzielić proporcjonalnie na poszczególne lata podatkowe (stosownie do okresów, których dotyczą).
Skoro w firmie są prowadzone księgi rachunkowe, to obowiązuje Państwa pełna potrącalność kosztów w czasie. Koszty ubezpieczenia składników majątku, co do zasady, nie są związane z konkretnym przychodem. W związku z tym przyjmuje się, że są to koszty jedynie pośrednio związane z przychodem. Potrącania takich kosztów w czasie dotyczy przepis art. 22 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Zgodnie z nim, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Z taką też sytuacją - określoną w zdaniu drugim powołanego przepisu - mamy do czynienia. Koszty składki ubezpieczeniowej dotyczą okresu przypadającego na przełomie 2 lat podatkowych (2007-2008). Ochrona ubezpieczeniowa, za uzyskanie której płacone są składki, trwa bowiem w 2007 i 2008 r. W związku z tym koszty składki powinny być proporcjonalnie rozliczone w czasie, stosownie do czasu trwania okresu ubezpieczenia w poszczególnych latach. Przykładowo składka wynosi 100; w 2007 r. okres ubezpieczenia wynosi 3 miesiące, zaś w 2008 r. - 9 miesięcy; w 2007 r. należy zaliczyć do kosztów 25 (tj. 3/12 ze 100), zaś w 2008 r. - 75 (tj. 9/12 ze 100).
Inna sytuacja jest w przypadku kosztów mediów. Otóż przyjmuje się, że te koszty są związane bezpośrednio w przychodami danego okresu. W związku z tym przyjmuje się, że koszty te poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.
Jeśli zatem koszty energii i telefonów faktycznie dotyczą okresu zarówno jednego i drugiego roku podatkowego, to wówczas należałoby je proporcjonalnie podzielić i zaliczyć częściowo do kosztów starego, częściowo zaś do kosztów nowego roku podatkowego.