Aby zminimalizować koszty związane z prowadzoną działalnością wnioskodawca - spółka zamierza zrezygnować z archiwizowania w formie papierowej otrzymanych faktur. Faktury w formie papierowej będą podlegały digitalizacji, tj. wprowadzeniu do pamięci komputera w postaci danych cyfrowych metodą skanowania. Spółka będzie przechowywała obrazy elektroniczne zeskanowanych faktur do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Pytanie dotyczyło tego, czy w opisanej sytuacji spółka zachowa prawo do odliczenia VAT na podstawie faktur elektronicznych.

Dyrektor IS w Bydgoszczy wyjaśnił, że forma przechowywania faktur nie wpłynie na odliczenie podatku. Spółka będzie mogła przechowywać faktury otrzymane w formie papierowej tylko w postaci elektronicznej, pod warunkiem: zagwarantowania autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych faktur od momentu ich wystawienia przez kontrahentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz przechowywania faktur w sposób pozwalający na łatwe ich odszukanie oraz w sposób umożliwiający na żądanie uprawnionego organu bezzwłoczny dostęp do faktur i przetwarzanie danych w nich zawartych (por. art. 106m ustawy o VAT).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 sierpnia 2016 r., sygn. ITPP3/4512-343/16/MD