Pytanie

W kolejnym roku spółka z o.o. prawdopodobnie będzie miała mniejsze obroty i na koniec roku wykaże stratę.
Czy w spółce można utworzyć rezerwę na przyszłe straty?

Odpowiedź

Nie można tworzyć w ciężar kosztów rezerw na ujemny wynik finansowy w przyszłych latach w trakcie roku obrotowego. Jednak jednostka może, dzieląc zysk za dany rok, część zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy, które będą służyły do przyszłego pokrycia strat (ujemnego wyniku finansowego).

Uzasadnienie

Rezerwy są niewątpliwie pojęciem wieloznacznym. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r. - pod pojęciem rezerw rozumie się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Jednym z rodzajów rezerw są rezerwy na przyszłe zobowiązania i straty.

Rezerwy na przyszłe zobowiązania i straty tworzy się na:
1) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można wiarygodnie oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego (art. 35d ust. 1 pkt 1 u.o.r.),
2) przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań (art. 35d ust. 1 pkt 2 u.o.r.).

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego