Usługi edukacyjne świadczone przez społeczną szkołę muzyczną są zwolnione od podatku od towarów i usług stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. ILPP1/443-354/11-4/MK.

Podatnik– będący stowarzyszeniem – jest organem prowadzącym Społeczną Szkołę Muzyczną I stopnia. Szkoła jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Szkoła realizuje program nauczania narzucony przez ww. ministra, ważny we wszystkich szkołach publicznych i niepublicznych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione z tego podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Szkoły artystyczne, w tym muzyczne objęte są systemem oświaty na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Szkoły te mogą one mieć charakter publiczny lub niepubliczny. Publiczne szkoły artystyczne zakłada i prowadzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Natomiast niepubliczne szkoły artystyczne mogą być zakładane przez osoby prawne i fizyczne wyłącznie po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wykonywane przez stowarzyszenie usługi edukacyjne spełniają więc przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku VAT, uprawniające do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Wobec powyższego, jeżeli przedmiotem działalności stowarzyszenia, jest jedynie świadczenie opisanych usług edukacyjnych, to stowarzyszenie nie ma obowiązku rejestracji jako podatnik VAT czynny, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy i odprowadzania podatku VAT do urzędu skarbowego z tytułu wykonywanych czynności.

Jolanta Mazur