Ułatwienia wdrożone na przełomie 2013/2014 r.

Dostawa bezpośrednia - inicjatywa umożliwiająca większą elastyczność w odprawach celnych. Jej istota sprowadza się do dostarczenia towaru bezpośrednio do odbiorcy, a nie do urzędu celnego. Stosowanie „bezpośredniej dostawy" wiąże się więc z przedstawieniem towaru w miejscu innym niż urząd celny, w celu dopełnienia formalności celnych. Przedsiębiorcy mogą uzyskać zgodę na korzystanie z tego ułatwienia jednorazowo lub na okres 2 lat. Także upoważniony odbiorca w procedurze tranzytu będzie mógł w standardzie objąć towary również procedurą dopuszczenia do obrotu w miejscu uznanym, z którego na co dzień korzysta.

Strefy buforowe na spiętrzenia towarowego ruchu granicznego - nowy system pozwalający na uporządkowanie kolejki przed przejściami granicznymi - system specjalnych stref buforowych. Są one przeznaczone dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Polegają one na regulacji ruchu w kilkukilometrowej odległości od przejść granicznych. Pozwala to na większe uporządkowanie kolejki, poprawę bezpieczeństwa ruchu i stwarza kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku, bez zagrożenia ominięcia ich przez inne pojazdy. Szczegóły działania systemu i zasady jego uruchamiania są ustalane odrębnie dla każdego z przejść, w zależności od lokalnych uwarunkowań. Przejścia graniczne, przed którymi w razie spiętrzeń, uruchamiane są strefy buforowe to: Kuźnica, Bobrowniki, Dorohusk, Hrebenne, Koroszczyn, Bezledy i Grzechotki.

Ułatwienia w przeładunku i konsolidacji przesyłek - możliwość samodzielnego zdejmowania i nakładania plomb celnych i doładunku towarów, a także przeładunku towarów na inny środek transportu przy konsolidacji przesyłek. Upoważniony przedsiębiorca będzie mógł zdjąć plombę celną, doładować towar i następnie założyć własną plombę. Dotychczas takie doładunki i przeładunki mogły odbywać się jedynie w oddziałach celnych lub w innych miejscach, jednakże na pisemny wniosek i w obecności funkcjonariusza Służby Celnej. Z analogicznej możliwości upoważnieni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać także w przypadku doładunków i przeładunków towarów, które uprzednio zostały odprawione w wywozie bez plomb celnych. Ułatwienie dotyczy wyłącznie podmiotów, które posiadają pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu.

Przygotowywane ułatwienia:

E-załączniki - możliwość przesyłania elektronicznych załączników do dokumentów zamiast konieczności składania ich w wersji papierowej w urzędzie.

Single Window w obrocie towarowym z zagranicą - projekt pozwala na elektroniczną wymianę informacji/danych/dokumentów pomiędzy różnymi organami administracji publicznej oraz między administracją publiczną a przedsiębiorcami; to szansa na optymalizację i skrócenie czasu czynności urzędowych, sprawną analizę ryzyka i kontrolę ukierunkowaną na zwalczanie nadużyć i nieprawidłowości. Dołączanie do Single Window kolejnych instytucji pozwoli już w niedalekiej przyszłości na rzeczywiste wyeliminowanie dokumentów papierowych z obrotu towarowego z krajami trzecimi.

Ułatwienia w portach morskich - uwzględniając specyfikę obrotu towarowego w portach morskich, z początkiem 2014 r. Służba Celna udostępniła nową usługę dotyczącą tzw. odprawy przed przybyciem, umożliwiającą organom celnym wcześniejsze przygotowanie się do odprawy celnej towaru w oparciu o dane, dostarczone przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu przed przedstawieniem towaru. Dostarczone w ten sposób dane będą wstępnie zweryfikowane jeszcze przed przyjęciem zgłoszenia celnego. Wpłynie to na przyspieszenie obsługi obrotu towarowego w portach morskich, pozwalając na zwiększenie jego płynności, redukcję kosztów, a tym samym wzrost konkurencyjności polskich portów.