Jak należy postąpić w przypadku zwrotu sprawozdania finansowego przez sąd z powodów formalnych (brak podpisu o zatwierdzeniu sprawozdania z powodu ogłoszenia upadłości)? Jakie skutki mogą wyniknąć z powyższej sytuacji? Czy można uzupełnić braki i wysłać ponownie do sądu?
Wniosek należy jak najszybciej uzupełnić i złożyć ponownie.
Jeżeli uzupełniony wniosek jednostka złoży ponownie złoży w ciągu 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie, nie poniesie dodatkowych kosztów. W przeciwnym przypadku wniesiona opłata przepadnie i składając wniosek ponownie trzeba będzie ją uiścić raz jeszcze.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), składając wniosek o wpis do rejestru, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek złożony z naruszeniem tego przepisu lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.
Zazwyczaj w zarządzeniu o zwrocie sąd zawiera informację, że poprawiony wniosek należy złożyć ponownie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia o zwrocie wniosku złożonego pierwotnie. Jeżeli jednostka zdąży w tym terminie, nie musi ponownie uiszczać opłaty.