W rachunku zysków i strat skutki zdarzeń nadzwyczajnych wykazuje się w pozycji J – Wynik zdarzeń nadzwyczajnych.

Zgodnie z przepisem art. 3. ust 1 pkt ustawy o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) pod pojęciem strat i zysków nadzwyczajnych należy rozumieć straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Ponieważ przepis ten nie reguluje, jakie operacje powinny być zakwalifikowane jako straty i zyski nadzwyczajne, o odpowiedniej prezentacji powinna zadecydować jednostka. Jeżeli tak właśnie się stało, skutki powodzi zostały ujęte w księgach rachunkowych za pomocą kont 770 – Zyski nadzwyczajne i 775 – Straty nadzwyczajne.

W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) zdarzenia nadzwyczajne wykazuje się w pozycji J – Wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Jeżeli jednak możliwość wystąpienia powodzi była łatwa do przewidzenia i związana z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności, wówczas koszty i przychody z tym związane powinny być wykazywane w rachunku zysków i strat odpowiednio w pozycjach D.III – Inne przychody operacyjne oraz E.III – Inne koszty operacyjne.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 3 marca 2011 r.