Najnowsze zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - skutki prawne i praktyczne dla doradców podatkowych >>

Uczestnicy szkolenia:

Poznają kryteria i tryb dokonywania kontroli aktów i czynności organów administracji publicznej przez sądy administracyjne, a także zasady sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu sądowo-administracyjnym po znowelizowaniu przepisów.

Cele szkolenia:

Zapoznanie się z licznymi zamianami legislacyjnymi w ustawie PostAdmU.
Poznanie praktycznych aspektów zapobiegania naruszeniom przepisów postępowania, których wystąpienie powoduje nieskuteczność wniesionego środka zaskarżenia.

W programie m.in:

I. Zakres sądowej kontroli administracji z uwzględnieniem zmian dokonanych nowelizacją p.p.s.a.
II. Strony postępowania sądowo-administracyjnego
III. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
IV. Uprawnienia orzecznicze sądu I instancji
V. Zaskarżanie orzeczeń sądu I instancji
VI. Uprawnienia orzecznicze Naczelnego Sądu Administracyjnego
VII. Środki dyscyplinującego oddziaływania na administrację publiczną

Podczas szkolenia gwarantujemy:

  • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie postępowania sadowo-administracyjnego
  • 100 proc. rzeczowych porad opartych na konkretnych przypadkach
  • możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Najnowsze zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - skutki prawne i praktyczne dla doradców podatkowych

20.10.2015, Poznań
27.10.2015, Katowice

Więcej informacji znajduje się tutaj >>