Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z ustawy o VAT. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, zatem podstawowym kryterium decydującym o wskazanym obowiązku jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. W danym roku podatkowym zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Czytaj również: Zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych w 2024 roku >>

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym:

  • podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł,
  • podatników rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 tys. zł.

Do limitu zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej należy wliczyć wyłącznie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeśli następuje sprzedaż na rzecz podatnika, to nie wystąpi obowiązek ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej tylko można od razu wystawić fakturę.

Sprzedaż dokonana na rzecz szkolnej rady rodziców – jest czy nie jest wliczana do limitu obrotów?

Czynny podatnik VAT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dokonuje sprzedaży towarów i usług głównie na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wśród jego klientów znalazła się rada rodziców, wobec której dokonywał sprzedaży towarów w postaci sprzętu sportowego. Sprzedaż na żądanie nabywców udokumentował fakturą wystawioną na nabywcę, czyli radę rodziców. Faktura zawierała dane nabywcy bez NIP, gdyż rada rodziców jest wewnętrznym organem szkolnym i nie podlega rejestracji. Wnioskodawca nie ujął wykazanej w fakturach dla rady rodziców sprzedaży do limitu obrotów dotyczącego zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przedsiębiorca wychodził z założenia, że rada rodziców nie jest ani osobą fizyczną (tylko formą organu wewnątrzszkolnego o nieustalonym statusie prawnym), ani rolnikiem ryczałtowym. Z kolei do limitu obrotów wlicza się sprzedaż dokonaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tym samym nie miał obowiązku wliczania sprzedaży dokonanej na rzecz rady rodziców do limitu zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w wysokości 20 tys. zł.

 


Nieuwzględnienie sprzedaży zrealizowanej na rzecz rady rodziców

Rada rodziców jest wewnętrznym organem szkoły. Nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, nie ma bowiem osobowości prawnej i nie jest samodzielną, odrębną od szkoły jednostką organizacyjną. Rada rodziców wszelkie czynności podejmuje w imieniu i na rachunek placówki oświatowej. Celem wsparcia działalności statutowej szkoły, rada rodziców jako część placówki oświatowej gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł, a następnie wydatkuje zgromadzone środki na cele dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze dla uczniów szkoły.

Organ interpretujący wskazał, że w przypadku rady rodziców podatnikiem jest dana jednostka samorządu terytorialnego, a samej rady nie można uznać za odrębnego od jednostki samorządowej podatnika VAT. Podczas dokonywania zakupu towarów lub świadczenia usług w imieniu gminy przez członków rady rodziców, transakcja taka powinna być potwierdzona fakturą i zawierać dane gminy jako nabywcy.

Gdy zakupy realizowane są przez rodzica będącego członkiem rady rodziców we własnym imieniu, powinny być, co do zasady, udokumentowane paragonem fiskalnym lub ewentualnie fakturą wystawioną na rzecz rodzica. Z kolei transakcji sprzedaży dokonanej na rzecz rady rodziców działającej przy szkole przedsiębiorca nie miał obowiązku uwzględnić w limicie 20 tys. zł.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 marca 2024 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.801.2023.1.JM