Składki mogą być regulowane poprzez polecenie zapłaty oraz za pośrednictwem serwisu internetowego KIDP (moduł płatności on–line). W przypadku wystąpienia zaległości w spłacie należności wobec Izby można skorzystać z płatności ratalnej. W tym celu doradca podatkowy lub osoba skreślona z listy doradców podatkowych, powinna wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do KRDP. Warunkiem jest jednoczesne dokonanie wpłaty kwoty stanowiącej minimum 25% sumy zaległych składek członkowskich. Formularze i szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w serwisie internetowym KIDP.