Konieczność nowelizacji ustawy wynikła z postulatów Najwyższej Izby Kontroli sformułowanych po kontroli: „Funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej”. W wyniku kontroli stwierdzono m.in., że IGB działają w warunkach nieprecyzyjnych przepisów.

Nieprecyzyjność przejawia się w tym, że nie zdefiniowano pojęcia środków z poprzedniego okresu, co spowodowało, iż IGB różnie interpretowały to pojęcie. Ponadto ustawa o finansach publicznych nie precyzuje źródła pokrycia strat IGB, zagadnienie to nie zostało także określone w ich statutach, co wypływało negatywnie na prawidłową gospodarkę finansową tych instytucji. Natomiast nieprecyzyjne zapisy co do zakresu sprawozdania powodowały niejasność co do jego charakteru: czy to jest sprawozdanie finansowe czy sprawozdanie z działalności a zakresy sprawozdań składanych przez IGB różniły się między sobą.

Senacki projekt przewiduje konieczność sporządzania przez IGB dwóch rodzajów sprawozdań – finansowego i z działalności. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności instytucji ze wskazaniem jego zakresu należeć będzie do zadań dyrektora instytucji. Zaproponowano, aby minister finansów został upoważniony do wydania rozporządzenia, w którym określony zostanie zakres sprawozdania z działalności instytucji gospodarki budżetowej.

Ponadto w projekcie ustawy zdefiniowano pojęcie „środków z poprzedniego okresu” określając, że należy przez nie rozumieć zyski wypracowane w poprzednich latach przez instytucje gospodarki budżetowej pozostawione do dyspozycji instytucji. Określono też źródło pokrycia strat poprzez wskazanie, iż straty pokrywane są funduszem instytucji w części powstałej z wypracowanych i pozostawionych do dyspozycji instytucji zysków.

Projektowana nowelizacja powinna przyczynić się do racjonalizacji i zwiększenia efektywności gospodarowania majątkiem przez IGB, które zostały powołane w miejsce tzw. gospodarstw pomocniczych. Ponieważ większość tych jednostek zajmuje się resocjalizacją osób skazanych na karę pozbawienia wolności, zwiększenie ich efektywności spowoduje pozytywne skutki społeczne.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Dyrektora Finansowego