Inne przyjęte poprawki, zarekomendowane przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych, dotyczą m.in. zmiany zasady powoływania członków zarządu Kasy Krajowej SKOK czy umożliwiające KNF kontrolę całego sprawozdania finansowego kas, a nie tylko ich bilansów.
Senatorowie poparli też podniesienie wysokości rocznych składek wnoszonych z funduszu pożyczkowo-oszczędnościowego przez SKOK-i do Kasy Krajowej. Składki te mają być przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Kasy Krajowej oraz nadzoru sprawowanego przez KNF. Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm składki miały wynieść nie więcej 0,02 proc. aktywów kasy, ale Senat zgłosił poprawkę, podnoszącą ten limit do 0,024 proc. Zgodnie z ustawą wysokość opłat (w ramach limitu), sposób ich uiszczania, zasady podziału wpłat między KNF i KK, określi rozporządzenie prezesa Rady Ministrów.
Teraz poprawkami Senatu zajmie się Sejm.

Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada, że środki zgromadzone w SKOK-ach mają podlegać publicznemu nadzorowi państwowemu. Kompetencje nadzorcze zostaną przesunięte z Kasy Krajowej SKOK do Komisji Nadzoru Finansowego. Kasa Krajowa ma odgrywać rolę instytucji zrzeszającej kasy i kontrolującej ich działalność pod kątem zgodności z ustawą i zaleceniami nadzorczymi KNF. Miałaby też zabezpieczać płynność finansową kas.
Nadzór KNF będzie podobny jak w przypadku banków. Wszystkie kasy będą musiały przejść obowiązkowy audyt finansowy, KNF będzie udzielała licencji na działanie SKOK-ów. Zgoda Komisji będzie konieczna dla powołania szefa Kasy Krajowej SKOK.
Kasa Krajowa będzie spółdzielnią osób prawnych - wszystkich kas w Polsce, które będą miały obowiązek zrzeszania się w niej. Na walnym zgromadzeniu jedna kasa miałaby mieć 1 głos. Kasa krajowa pełniłaby jedynie funkcje usługowe dla SKOK i pośredniczyła w rozliczaniu pomiędzy Kasami i miała możliwość zaciągnięcia kredytu w NBP.

Ustawa, której projekt przygotowali posłowie PO, miała poparcie rządu. Wprowadzenie nadzoru państwowego nad działalnością SKOK-ów i Kasy Krajowej Rada Ministrów określała jako sprawę priorytetową. W 2008 r. SKOK-i udzieliły blisko 7 mld zł pożyczek, a przyjęte przez nie depozyty osiągnęły wartość 8,6 mld zł. Oszczędności w SKOK-ach zdeponowało ponad 1,8 mln Polaków.