Nowelizacja uchwalona przez Sejm 16 stycznia 2015 r. dostosowuje przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. (P 49/13) i 18 lipca 2013 r. (SK 18/09). Zawiera definicję przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzą ze źródeł nieujawnionych.

Zobacz: TK: przepisy dot. podatku od dochodów nieujawnionych - niekonstytucyjne >>

TK: sankcyjna stawka PIT od ukrytego dochodu jest zgodna z konstytucją >>

Będą do nich zaliczane przychody ze źródła: ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości oraz ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub kontrolę skarbową. Chodzi o wydatki przewyższające przychody. Nadwyżka wydatków nad przychodami zostanie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem w wysokości 75 proc.

Ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów opodatkowanych bądź nie, spoczywać będzie na podatniku, ponieważ to on posiada pełną wiedzę o tym, skąd wziął pieniądze na dokonane wydatki. Z tym, że obowiązek ten będzie ograniczony tylko do tych przychodów, które nie będą znane organowi z urzędu lub nie będzie mógł ich ustalić np. na podstawie posiadanych danych.

Jeżeli podatnik nie będzie posiadał dowodów potwierdzających, że wydatek pokrył z przychodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych i jednocześnie w stosunku do nich nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego – wówczas nie będzie konieczne ich udowodnienie, a jedynie ich uprawdopodobnienie. Wystarczające i bez konieczności udowodnienia będzie wykazanie przez podatnika prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Zobacz: Udowodnienie źródła ukrytych dochodów nie może spoczywać tylko na podatniku >>

W sytuacjach, gdy podatnik nie dysponuje dowodami potwierdzającymi wartość zgromadzonego mienia w danym roku podatkowym, wartość tego mienia będzie ustalana na podstawie jego wartości rynkowej. Obowiązywać będzie reguła, zgodnie z którą organy podatkowe będą dążyć do ustalania źródeł pochodzenia przychodów, określenia ich prawidłowej wysokości i opodatkowania właściwym podatkiem. Dopiero wówczas, gdy nie uda się tego ustalić, ma być stosowana stawka 75 proc.

Za przyjęciem ustawy głosowało 54 senatorów, 25 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Wejście w życie nowych regulacji przewidziano na l stycznia 2016 roku, z wyjątkiem jednego przepisu przejściowego, który ma zacząć obowiązywać już od 28 lutego 2015 r.