Projekt zakłąda, że każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać Krajową Administrację Skarbową, czy jego kontrahent uczciwie i terminowo składa deklaracje i płaci podatki.

Sejm będzie również debatować nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. Proponowane przepisy nakładają na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązek przekazywania do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) danych dot. skupionego suszu tytoniowego oraz wykazu producentów suszu.

Projekt zakłada wprowadzenie nowej formy składania zabezpieczenia akcyzowego - hipoteki na nieruchomości. Ponadto obniża do 15 mln zł górną granicę zabezpieczenia ryczałtowego składanego przez pośredniczące podmioty tytoniowe lub podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego - obecnie to 30 mln zł.

Posłowie rozpatrzą też rządowy projekt noweli ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakłada on m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł oraz podniesienie limitu ulgi podatkowej dla twórców. (ks/pap)