Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody – 77.957.123 tys. zł i wydatki – 78.348.825 tys. zł (ujemny wynik w wysokości 391.702 tys. zł).

Prognozę dochodów na 2014 r. oparto na przewidywanej wyższej niż w 2013 r. dynamice wzrostu PKB (2,5 proc. w porównaniu do 1,5 proc.). Oznacza to, że realne tempo wzrostu PKB w 2014 r. wyniesie 2,5 proc.

Na wzrost dochodów budżetowych w 2014 r. będą miały wpływ głównie czynniki makroekonomiczne. Przy opracowaniu bazy podatkowej zastosowano następujące wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB o 2,5 proc.; średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4 proc.; nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5 proc., spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,1 proc., wzrost spożycia prywatnego o 4,6 proc. (w ujęciu nominalnym).

W 2014 r., w stosunku do roku bieżącego, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT: wzrośnie z 49,27 do 49,38 proc., w przypadku CIT – ten udział pozostanie na poziomie z tego roku, czyli wyniesie 22,86 proc.

Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe, mające wpływ na dochody budżetu państwa w 2014 r., będą to m.in.:

1) utrzymanie stawek VAT na aktualnym poziomie;

2) likwidacja tzw. ulgi w podatku VAT, która umożliwiała zwrot osobom fizycznym części wydatków poniesionych na budownictwo mieszkaniowe (będzie to powiązane z programem o nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych);

3) zmiany w prawie do odliczeń przy zakupie samochodów osobowych rejestrowanych jako ciężarowe oraz paliw do ich napędu.

Zakładany jest także wzrost stawki podatku akcyzowego na: wyroby spirytusowe o 15 proc. i papierosy o 5 proc. Przewidziano opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego do celów opałowych i napędowych (od listopada 2013 r.), ale z szerokim zakresem zwolnień, np. dla gospodarstw domowych.