Projektowana ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych ma gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość i szybkość działań organów państwa członkowskiego w zakresie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych. Wzajemna pomoc ma obejmować wymianę informacji dotyczących podmiotu, w szczególności takich jak adres zamieszkania(siedziby) podmiotu, posiadane rachunki bankowe, ruchomości i nieruchomości, wysokość uzyskiwanych dochodów, źródła dochodów, rodzaj i miejsce zatrudnienia, rodzaj i miejsce prowadzonej działalności.

Informacje te stanowią katalog otwarty i mają służyć wierzycielowi oraz organowi egzekucyjnemu do podjęcia decyzji, czy wystąpić z wnioskiem o udzielenie pomocy, tj. o powiadomienie, odzyskanie należności pieniężnych lub podjęcia środków zabezpieczających. Wzajemna pomoc obejmować będzie także wymianę informacji bez wniosku w przypadku przewidywanego zwrotu: nadpłaty podatku, podatku – z wyłączeniem podatku od towarów i usług, oraz należności celnych.

W ramach wzajemnej pomocy przewiduje się również powiadomienie, tj. doręczenie podmiotowi dokumentu odnoszącego się do należności pieniężnych ciążących na tym podmiocie. Zasadniczą formą wzajemnej pomocy jest dochodzenie należności pieniężnych lub ich zabezpieczenie przez uprawnione organy państwa członkowskiego.