Uzasadnieniem do wprowadzenia nowego obciążenia dla tego rodzaju przedsiębiorców ma być konieczność uzyskania dodatkowych przychodów budżetowych, ratujących zwiększający się w ostatnich latach deficyt finansów publicznych, bez obciążania osób najuboższych, jak to ma miejsce przy podwyżkach podatku od towarów i usług.

Według projektu (druk nr 277), ustawa miałaby nakładać obowiązek podatkowy na następujące instytucje finansowe:

- banki krajowe

- oddziały banków zagranicznych

- oddziały instytucji kredytowych

- krajowe zakłady ubezpieczeń

- krajowe zakłady reasekuracji

- oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji

- główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji

- fundusze inwestycyjne

Projekt zakłada, że stawka podatku wyniesie 0,25 % podstawy opodatkowania, którą stanowić będzie suma aktywów wykazana w zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym podatnika. Projektowana ustawa przewiduje również zwolnienie z podatku tym bankom, które zysk przeznaczają na zwiększenie funduszy własnych.

Zasady składania zeznań podatkowych oraz wzory formularzy zeznań i informacji o zwolnieniu określone zostaną przez Ministra finansów w drodze rozporządzenia.

To, co najistotniejsze, to wprowadzenie w ustawie zakazu pogorszenia warunków świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych z klientami, w oparciu o wprowadzenie nowego podatku obciążającego instytucje finansowe. Innymi słowy, wejście w życie nowej ustawy, nie może stanowić podstawy zmiany warunków umów łączących instytucje finansowe z klientami.

Planowanym dniem wejścia w życie ustawy jest 1 stycznia 2013 r.

Przeczataj także: PKPP Lewiatan krytykuje pomysł podatku od instytucji finansowych