Przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment) wejdą w życie 1 lipca 2018 r., trzy miesiące później niż zakładowo.

Zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie polegało na tym, że:
1)    zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na specjalny rachunek VAT,
2)    zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana ma być w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności.

Specjalny rachunek
Podatnik będzie posiadał specjalny rachunek bankowych dla celów VAT. Ustawa zakłada, że dla rachunku rozliczeniowego bank będzie prowadził rachunek VAT.  Konto będzie prowadzone w walucie polskiej.  Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza bank będzie prowadził jeden rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla tego posiadacza rachunków rozliczeniowych. Co ważne, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy.  Rachunki dla potrzeb VAT będą prowadzone bezpłatnie.

Zgodnie z projektem stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma być dobrowolne.