Projekt ustawy zakłada powołanie Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, czyli powołanie administracji skonsolidowanej. Krajowa Administracja Skarbowa będzie podporządkowana ministrowi finansów.

W skonsolidowanej administracji skarbowej będą funkcjonowały organy Krajowej Administracji Skarbowej, takie jak: minister właściwy do spraw finansów publicznych, szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. Podstawowe zadania w procesie poboru danin publicznych będzie realizował naczelnik urzędu skarbowego, który przejmie kompetencje dotychczasowego naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego w zakresie m.in. poboru podatków, należności celnych, opłat oraz innych należności czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie realizował zadania związane m.in. z wykonywaniem kontroli celno-skarbowej, ustalaniem i określaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów, czy też obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego.

Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych będzie sprawował dyrektor izby administracji skarbowej.

Głównym celem projektowanych rozwiązań jest zwiększenie skuteczności działania poszczególnych organów. Jak twierdzą projektodawcy, utworzenie KAS powinno wpłynąć na efektywniejszy pobór podatków oraz usprawnić obsługę podatników, w tym także obsługę i wsparcie przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.