Projekt ustawy o ratyfikacji protokołu między Polską a rządem Republiki Korei o zmianie konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu 21 czerwca 1991 roku, zawiera regulacje dostosowujące konwencję do aktualnej wersji Modelowej Konwencji OECD. Główne zmiany wprowadzone do konwencji z 1991 r. obejmują m.in. uzupełnienie przepisu dotyczącego zysków ze sprzedaży majątku o tzw. klauzulę nieruchomościową oraz dodanie przepisów dotyczących wymiany informacji podatkowych. Protokół wprowadza także postanowienia dotyczące ograniczenia korzyści umownych w sytuacjach, gdy podejmowane operacje nakierowane są na nieuprawnione uzyskanie przywilejów wynikających z konwencji.

Dwa projekty ustaw dotyczą ratyfikacji umowy między Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych oraz umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym. Obydwie umowy zostały podpisane 8 października 2013 roku w Londynie.

Przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych zmierzają do wprowadzenia efektywnych mechanizmów unikania podwójnego opodatkowania dochodów z pracy najemnej oraz emerytur i rent, uzyskiwanych przez osoby fizyczne. W przypadku Polski umowa obejmuje podatek dochodowy od osób fizycznych, zawiera także przepisy odnoszące się do takich źródeł dochodów jak praca najemna, wynagrodzenia dyrektorów, artystów i sportowców, emerytury i renty oraz funkcje publiczne. Wprowadza ona również odnośnie do Polski metodę zaliczenia proporcjonalnego jako ogólną metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Natomiast umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym ma uregulować kwestie rozgraniczenia praw Polski i Guernsey do opodatkowania dochodów z transportu międzynarodowego. Zyski osiągane przez przedsiębiorstwa jednej ze stron z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych będą podlegać opodatkowaniu tylko na terytorium tej strony, na którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.