Zdaniem projektodawców obowiązujący system jest nieefektywny i wymaga uproszczenia. Projekt wpłynął do Sejmu 29 listopada 2012 r., a jego I czytanie odbyło się 8 marca 2013 r., po czym trafił on do Komisji Finansów Publicznych.

Komisja zaproponowała zachowanie instytucji pośredniczącego podmiotu węglowego i poszerzenie zakresu podejmowanych przez niego czynności. Wprowadziła też obowiązek pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności. Komisja wprowadziła także nową regulację w zakresie przedmiotu opodatkowania wyrobów węglowych. Przedmiotem opodatkowania byłoby użycie wyrobów węglowych przez podmiot pośredniczący i finalnego nabywcę, a podmiotami opodatkowania - pośredniczący podmiot węglowy używający wyroby węglowe i finalny nabywca węglowy. Komisja proponuje też zmiany w przepisach dotyczących ewidencjonowania wyrobów węglowych. Oprócz przepisów porządkujących zaproponowano utrzymanie obowiązku prowadzenia ewidencji wraz ze wskazaniem zakresu danych, które ma obejmować. Nieprowadzenie, prowadzenie nierzetelne lub wadliwe ewidencji nie będzie powodowało utraty zwolnienia z podatku, lecz będzie podlegało przepisom Kodeksu karnego skarbowego. Minister finansów ma ustalić w drodze rozporządzenia normy dopuszczalnych strat zwolnionych od akcyzy.

Posłowie przystąpią do trzeciego czytania projektu w bloku głosowań ostatniego dnia posiedzenia.