Za projektem, którego autorem jest sejmowa Komisja „Przyjazne Państwo", opowiedziały się wszystkie kluby poselskie. Został on skierowany do dalszych prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Michał Marcinkiewicz (PO), który przedstawiał projekt w imieniu komisji „Przyjazne Państwo", podkreślił, że obecnie przedsiębiorca w okresie zawieszenia przez działalności gospodarczej nie jest zwolniony z obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości. Chodzi m.in. o prowadzenie ksiąg rachunkowych, składanie do publikacji sprawozdania finansowego, czy sporządzanie sprawozdania z działalności.
Poseł PO zwrócił również uwagę, że obecnie w spółkach kapitałowych zwyczajne zgromadzenie wspólników odbywa się nawet wtedy, gdy działalność gospodarcza spółki w całym poprzedzającym okresie była zawieszona.
Celem projektu - jak podkreślił Marcinkiewicz - jest ograniczenie obowiązków przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. „Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą ma być zwolniony ze wszystkich dokumentacyjnych i sprawozdawczych obowiązków, które nie są konieczne dla ustalenia jego zobowiązań wobec państwa lub osób prywatnych" - zaznaczył.
Dodał, że zwolnienie to ma dotyczyć tylko pełnego roku obrotowego, w którym trwa stan zawieszenia. „W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze majątkowym lub finansowym przedsiębiorca pozostaje zobowiązany do ujawnienia ich w księgach rachunkowych" - tłumaczył Marcinkiewicz.
Projekt przewiduje także zwolnienie spółki kapitałowej z obowiązku odbywania zwyczajnego zgromadzenia wspólników za pełen rok obrotowy zawieszenia działalności gospodarczej.
Marcinkiewicz ocenił, że nowe przepisy nie powodują żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz jednostek samorządów terytorialnych. Przyczynią się one - jego zdaniem - do poprawy klimatu inwestycyjnego.
Projektowane zmiany nie będą dotyczyć emitentów papierów wartościowych ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Projekt ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.