Jako warunek zwolnienia wskazano w projekcie konieczność spełnienia przez te samochody wymagań technicznych i jakościowych określony w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 (Pojazdy medyczne i ich wyposażenie –ambulanse drogowe) jako ambulanse ratunkowe (typ B) i ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C).

W toku prac komisji finansów wprowadzona została poprawka dotycząca tego, żeby zwolnienia nie ograniczać tylko do pojazdów świadczących usługi w ramach realizacji ratownictwa zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdyż karetki typu ambulanse ratunkowe i ruchome jednostki opieki medycznej są eksploatowane nie tylko przez ratownictwo medyczne, lecz także przez inne jednostki szeroko rozumianej służby zdrowia, np. zakłady intensywnej opieki, szpitale czy ośrodki ochrony zdrowia.

Zrezygnowano więc z koncepcji zwolnienia z podatku akcyzowego ambulansów przeznaczonych tylko dla zespołów ratownictwa medycznego i zastąpiono to warunkiem przeznaczenia specjalistycznych środków transportu sanitarnego do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą/

Do trzeciego czytania projektu ustawy posłowie przystąpią w piątek w bloku głosowań.

Zobacz też: Naliczana wstecz akcyza na ambulanse pogrąży wiele firm >>