Termin na złożenie pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego minął wczoraj. Obowiązek ten nie dotyczy doradców ubezpieczonych w ramach Umowy Generalnej.

Więcej na www.kidp.pl