Nowe przepisy powinny przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami.

Proponowane rozwiązania wprowadzą ułatwienia w metodzie kasowej rozliczenia VAT dla małych podatników. Najważniejsze z propozycji to:

a) zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych) w przypadku nie otrzymania przez niego płatności za dostarczony towar/wykonaną usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT. W przypadku, gdy kontrahentem małego podatnika będzie inny podmiot niż czynny podatnik VAT - termin zostanie wydłużony do 180 dni;

b) zmiany w kasowych rozliczeniach przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych – zaproponowano, by podatnik będący dłużnikiem był zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w sytuacji nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony;

c) ułatwienia w korzystaniu z ulgi na „złe” długi w obszarze VAT - nowe przepisy umożliwią wierzycielowi dokonanie korekty podatku należnego, który wynika z nieuregulowanej przez kontrahenta faktury w terminie skróconym o co najmniej 30 dni, bez konieczności zawiadomienia dłużnika o dokonanej korekcie podatku;

d) niezaliczanie zobowiązań z tytułu umów PPP do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych;

e) zniesienie uznaniowości administracyjnej w sprawach ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników;

f) zapewnienie sukcesji podatkowej przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;

g) wprowadzenie możliwości żądania odsetek podatkowych od zwrotu akcyzy po terminie;

h) pakiet zmian dotyczących leasingu nieruchomości (m.in. skrócenie minimalnego czasu umowy do 5 lat) oraz objęcia umową leasingu użytkowania wieczystego.

Ponadto w projekcie znalazł się blok przepisów dotyczących ograniczenia obowiązków informacyjnych, w tym pakiet rozwiązań w zakresie podatku akcyzowego. Warto wskazać na propozycje odstąpienia od konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego czy ujednolicenia warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych. Termin na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych został wydłużony.