Według przyjętych przez rząd założeń budżetu na 2010 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2010 r. wyniesie co najmniej 1317 zł (wzrost o 3,2 proc.).
Ministerstwo Finansów do 23 czerwca br przygotuje „Informację o sytuacji makroekonomicznej i stanie budżetu państwa w 2009 rok”. Pozwoli to bliżej poznać warunki i ograniczenia niezbędne do opracowania nowelizacji budżetu państwa na rok bieżący. Prace nad nowelizacją umożliwią z kolei przygotowanie bazowej projekcji wzrostu gospodarczego na najbliższe lata i projekt budżetu na rok 2010.
Zdaniem rządu gospodarka polska w latach 2009-2010 będzie nadal funkcjonowała w niesprzyjającym otoczeniu zewnętrznym, mimo to zakłada się, że pozostanie ona, podobnie jak w 2009 r., stosunkowo odporna na globalne załamanie gospodarcze.
Wedle założeń rządowych w 2010 r.:
• PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 0,5 proc.,
• PKB w cenach bieżących wyniesie 1324,6 mld zł,
• średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 1,0 proc.,
• przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 3150 zł,
• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 2,1 proc.,
• realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 1,1 proc.,
• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 2,5 proc.,
• przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zmniejszy się o 2,2 proc., a w sektorze przedsiębiorstw o 2,8 proc.,
• stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ukształtuje się na poziomie 13,8 proc.
Jak podkreśla rząd głównym ryzykiem dla prognozy jest długość recesji w krajach strefy euro, które są głównym partnerem handlowym Polski. Przedłużająca się recesja może wpłynąć na dalsze ograniczenie wymiany handlowej i aktywności inwestycyjnej. Zdaniem rządu wielość ryzyk dla wzrostu gospodarczego w kolejnych okresach nie pozwalają na obecnym etapie określić bazowej ścieżki wzrostu gospodarczego.