Głównym celem fiskalnym na 2014 r. pozostawało zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w sposób, który nie zagrażałby średniookresowym perspektywom rozwoju kraju. Wysiłki podjęte w celu ograniczenia nierównowagi finansów publicznych zaowocowały przyjęciem przez Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej rekomendacji zakończenia wobec Polski procedury nadmiernego deficytu na rok przed ostatecznym terminem.

W ustawie budżetowej na 2014 r. ustalono dochody budżetu na kwotę 277.782.224 tys. zł. Ostatecznie wyniosły one 283.542.707 tys. zł, czyli były wyższe o 5.760.483 tys. zł, tj. o 2,1 proc. Wyższe wykonanie dochodów było związane przede wszystkim z większymi wpływami z podatku od towarów i usług. Dochody podatkowe w ustawie budżetowej oszacowano na 247.980.007 tys. zł, natomiast wykonanie było wyższe i wyniosło 254.780.985 tys. zł. Dochody niepodatkowe prognozowane były na poziomie 28.148.107 tys. zł, natomiast wykonanie było niższe i wyniosło 27.231.861 tys. zł.

W ustawie na 2014 r. wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 325.287.369 tys. zł Jednak osiągnęły one poziom 312.519.527 tys. zł, czyli były niższe o 12.767.842 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie (tj. o 3,9 proc.). Na niższe wykonanie wydatków miało wpływ przede wszystkim niepełne rozdysponowanie rezerw celowych w kwocie 4.512.623 tys. zł, co stanowiło 35,3 proc. kwoty niewykonanych wydatków ogółem.

Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę większą niż 47.505.145 tys. zł. Ostatecznie wyniósł on 28.976.820 tys. zł, czyli był niższy o 18.528.325 tys. zł od zaplanowanego. Deficyt środków europejskich oszacowano na 391.702 tys. zł, a ostatecznie wyniósł 317.251 tys. zł).

PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0,0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego