Wśród najważniejszych zmian przewidzianych w projekcie, znalazły się następujące regulacje:

Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych

Zaproponowano wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie składane elektronicznie do centralnego rejestru, nie będzie podlegać opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo szczegółowe (papierowe lub elektroniczne), dotyczące tylko jednej sprawy będzie nadal funkcjonować. Takie rozwiązania służą ograniczeniu biurokracji w organach podatkowych.

Informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej

Wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych, to krótsza, tańsza, „nieinwazyjna” kontrola oraz szybsza i bardziej efektywna analiza danych.

Zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę

Nowa stawka obniżona i stawka podwyższona będą miały symetryczną relację do stawki podstawowej. Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Wysokość obniżonej stawki odsetek za zwłokę wyniesie 50 proc. stawki podstawowej.

Natomiast podwyższenie stawki odsetek za zwłokę będzie służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyza i cło. Błędy w zakresie rozliczania tych podatków, najistotniejszych z punktu widzenia wpływów budżetowych, będą objęte karną stawką w wysokości 150 proc. stawki podstawowej.

Karne stawki mają dotyczyć sytuacji, w których zobowiązanie podatkowe zostało zaniżone (lub też została zawyżona nadpłata lub kwota do zwrotu podatku) o ponad 25 proc. kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia (obecnie byłoby to 8750 zł).

Jeden "wiodący" urząd do postępowania w sprawach powiązanych podmiotów

Takie regulacje przyczynią się do usprawnienia i przyspieszenia kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych w sprawach powiązanych podmiotów, objętych właściwością miejscową różnych urzędów. Będzie to stosowane np. w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego. Co ważne – wyznaczenie „wiodącego urzędu” będzie służyć zwalczaniu zorganizowanej przestępczości gospodarczej.

Racjonalizacja wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

Wprowadzenie „grupowego” wniosku o interpretację umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów. Formuła interpretacji ogólnej zostanie dopracowana. Zamiast powielania interpretacji indywidualnych, po wydaniu interpretacji ogólnej, zaproponowano tylko potwierdzenie stosowania w przedstawionej sprawie interpretacji ogólnej.

W projekcie przewidziano też prawo do zapłaty podatku w imieniu podatnika oraz możliwość zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej. Otwarty zostanie także Rejestr Zastawów Skarbowych, zawierający informacje o zabezpieczeniach na ruchomościach i zbywalnych prawach majątkowych. Unowocześniono ponadto sposób doręczania pism - wprowadzono opcję wskazania adresu do korespondencji, doręczenia pism na skrytkę pocztową oraz bezpośrednio pełnomocnikom zawodowym.

Pierwotnie projekt zawierał także przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, które miały zapobiegać stosowanej przez firmy agresywnej optymalizacji podatkowej, jednak resort finansów zadecydował o wyłączeniu ich z projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Zobacz: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania będzie wyłączona z noweli Ordynacji podatkowej  >>