Rząd przyjął projekt nowelizacji VAT

Projekt wprowadza do ustawy o VAT przepisy o charakterze dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej. Nowe przepisy upraszczają rozliczenia podatku VAT, wprowadzają stabilność prawną oraz zmniejszają obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców.

Jednym z najważniejszych rozwiązań dla przepisów o podatku VAT jest przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z ww. zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi (co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy).

Ponadto projekt przewiduje podniesienie stawki VAT z 8 do 23 proc. na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego w związku z postępowaniem Komisji Europejskiej i opodatkowanie stawką podstawową 23 proc. usług pocztowych niepowszechnych świadczonych przez operatora publicznego. Doprecyzowany został także przepis, że stawka obniżona na usługi gastronomiczne nie obejmuje kawy zabielanej.

Uproszczona zostanie procedura pobierania VAT w przypadku budowy i utrzymania wspólnych odcinków dróg transgranicznych, co do tej pory było to możliwe tylko w odniesieniu do budowy i utrzymania mostów.

Projekt wprowadza definicję terenów budowlanych, co ułatwi podatnikom stosowanie zwolnień od podatku VAT oraz przyczyni się do usunięcia rozbieżności między organami skarbowymi a sądami administracyjnymi – chodzi o elementy decydujące o budowlanym charakterze terenu, dla którego nie został wydany plan zagospodarowania przestrzennego wraz ze stosowną decyzją.

Podmioty zagraniczne w określonych sytuacjach będą mogły ustanowić przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako czynny podatnik VAT (przedstawiciel podatkowy nie może mieć zaległości podatkowych). Zmiana ta jest korzystna dla tych podmiotów, które przez Polskę zamierzają importować towary do innych państw członkowskich (dzięki temu mogą zwiększyć się wpływy z cła).

Wprowadzona zostanie możliwość dokonania korekty podstawy opodatkowania – w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę oraz możliwość przeliczania kwot na fakturach według kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego.

Uelastycznione zostanie stosowanie stawki 0 proc. w eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Stawka 0 proc. będzie stosowana w przypadku, gdy podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT-UE nie później niż w momencie składania deklaracji (zostanie wprowadzony przykładowy katalog dokumentów umożliwiających stosowanie tej stawki w eksporcie).

Pozostałe propozycje zmian korzystne dla przedsiębiorców dotyczą fakturowania:

- regulacje dotyczące fakturowania przeniesione zostaną z rozporządzenia do ustawy,

- zlikwidowany zostanie obowiązek wystawiania faktur, które dokumentują sprzedaż produktu/usługi zwolnionych z VAT (podatnik będzie musiał wystawić taką fakturę jedynie na żądanie nabywcy),

- faktury będą wystawiać wszyscy podatnicy, również podatnicy dotychczas wystawiający rachunki,

- na fakturach dokumentujących sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych nie będzie zamieszczany numer rejestracyjny,

- w przypadku, gdy kwota transakcji nie przekroczy 450 zł albo 100 euro możliwe będzie wystawianie faktur uproszczonych,

- wydłużony zostanie termin wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji oraz wprowadzono możliwość wystawiania faktur zbiorczych (obejmujących transakcje z całego miesiąca),

- będzie można uniknąć wielokrotnego wystawiania faktur zaliczkowych i faktury końcowej, gdy wszystkie czynności będą zrealizowane w jednym miesiącu.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 17 października 2012 r.

Data publikacji: 17 października 2012 r.