Rozszerzona zostanie czarna lista usług zakazanych o inne usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej w oparciu o opcję przewidzianą dla kraju członkowskiego. W wyniku tej zmiany, nie będzie możliwe jednoczesne przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych jednostki zainteresowania publicznego (JZP) oraz świadczenie usług niebędących czynnościami rewizji finansowej na rzecz takiej jednostki.

Wprowadzone zostaną przepisy przejściowe umożliwiające zrealizowanie do końca 2017 r. umów zawartych przed wejściem w życie przepisów ustawy przewidujących świadczenie usług zakazanych dodanych do czarnej listy. Możliwe będzie również przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych JZP za 2017 r., jeśli usługi dodane do czarnej listy zostały wykonane w 2017 r.

Poprawka wprowadza także przepisy przejściowe w związku z wykorzystaniem po dacie zastosowania przepisów unijnych opcji przewidzianej dla kraju członkowskiego zezwalającej na wprowadzenie wymogu 5-letniej rotacji firmy audytorskiej badającej JZP. Zmiana umożliwi przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych JZP za 2017 r. przez firmę audytorską wybraną w oparciu o mające bezpośrednie zastosowanie przepisy unijne, które nie uwzględniają wykorzystania opcji.

Zmieni się podstawa naliczania maksymalnej kwoty kary, którą będzie można nałożyć na firmę audytorską lub JZP. W przypadku firm audytorskich będą to przychody netto ze sprzedaży usług świadczonych w ramach działalności operacyjnej firm audytorskich, a w przypadku JZP, podstawą będą przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów.

Wybór firmy audytorskiej badającej JZP, który dokonywany jest przez radę nadzorczą, będzie odbywał się na takich samych zasadach jakie obowiązują JZP, w których wyboru dokonuje walne zgromadzenie. Dotyczy to uwzględnienia w procesie wyboru rekomendacji komitetu oraz zakazu stosowania procedury ograniczającej mniejszym firmom audytorskim składanie ofert, jeśli chodzi o przeprowadzanie badań ustawowych JZP. Przepisy przejściowe pozwolą na zachowanie ważności wyboru audytu do badania sprawozdań finansowych za 2017 r., przeprowadzonego lub rozpoczętego i niezakończonego przed wejściem w życie ustawy, jeśli nie uwzględniał on tych wymogów.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów