Rzecznik Praw Obywatelskich wykazuje dużą aktywność w sprawach podatkowych. Przeanalizował tym razem interpretacje indywidualne dotyczące przepisu ustawy o podatku od towarów i usług, który przewiduje zwolnienie dla usług z zakresu opieki medycznej. W jednej z interpretacji stwierdzono, że warunkiem uznania za zwolnione od podatku usług zakwaterowania i wyżywienia świadczonych przez szpitale osobom towarzyszącym hospitalizowanym pacjentom jest wpis w karcie pacjenta zalecenia lekarskiego o konieczności obecności tych osób ze względów terapeutycznych.

Ministerstwo Finansów potwierdziło prawidłowość tego stanowiska. Zawarcie w historii choroby jednoznacznego zalecenia lekarskiego ma znaczenie dowodowe, bowiem usuwa wątpliwości co do charakteru usługi. Wpis w historii choroby stanowi dowód wskazujący na ścisły związek z usługami opieki medycznej usług zakwaterowania i wyżywienia świadczonych przez szpitale osobom towarzyszącym hospitalizowanym pacjentom.

Jednak, jak zauważa RPO w swoim wystąpieniu do ministra finansów, nie można wykluczyć sytuacji, gdy historia choroby nie będzie zawierała zapisu o konieczności obecności opiekunów. Mogą wówczas powstać wątpliwości co do interpretacji omawianego zwolnienia. Zdaniem Rzecznika, ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera postanowień wskazujących na rozstrzygające znaczenie zalecenia lekarskiego wpisanego do historii choroby, dla objęcia zwolnieniem usług świadczonych przez szpitale osobom towarzyszącym pacjentom.