Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Formularze te powinny być przesyłane do urzędów skarbowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym. Termin składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
- PIT-4R, PIT-8AR, IFT-3R – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
- PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-3R, PIT-40 - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku termin składania dokumentów jest różny w zależności od formy ich przesłania: dokument papierowy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jest krótszy o miesiąc), a dokument elektroniczny do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Elementami akcji informacyjnej prowadzonej przez Ministerstwo Finansów będą spotkania dla przedsiębiorców/płatników organizowane w całym kraju przez administrację podatkową, kampania radiowa prowadzona w stacjach ogólnopolskich i lokalnych, zakładka Dla płatników na Portalu Podatkowym ze szczegółami wprowadzanych zmian, możliwością testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów do składania deklaracji elektronicznych oraz wsparciem technicznym oraz infolinia dla płatników uruchomiona w ramach Krajowej Informacji Podatkowej.