W przypadku połączeń lub podziałów podmiotów, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, stworzona została dogodna dla podatników możliwość rezygnacji z rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, przed zakończeniem obowiązkowego okresu stosowania tej metody.

Wczoraj została ogłoszona nowelizacja, która określa zasady dotyczące zmiany rachunkowej metody ustalania różnic kursowych. W obowiązującym stanie prawnym ustawodawca nie uregulował zasad ustalania różnic kursowych, w tym zmiany metody, w przypadku podziału lub połączenia podmiotów. Obowiązujące przepisy nie wskazują też zasad zmiany rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przez podatników przejmujących majątek innych podmiotów w wyniku połączenia lub podziału. Nie jest więc jasne, czy podmioty powstałe z podziału lub połączenia oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek połączenia lub podziału podatnika mają obowiązek dalszego stosowania tej metody, czy też nie.

Dopiero ogłoszona wczoraj ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 178, poz. 1059) ma na celu określenie zasad dotyczących zmiany rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, jeżeli przed połączeniem lub podziałem podatnicy stosowali metodę rachunkową. W przypadku połączeń lub podziałów podmiotów, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, stworzona została dogodna dla podatników możliwość rezygnacji z rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, przed zakończeniem obowiązkowego okresu stosowania tej metody przez trzy lata. Podatnicy zawiadamiając naczelnika urzędu skarbowego będą mogli dokonać tej rezygnacji na zasadach obowiązujących przepisów art. 9b ust. 6 ustawy o CIT.

Nowelizacja dokonuje też uproszczenia podatkowych zasad ustalania różnic kursowych oraz ich ujednolicenia z przepisami art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości poprzez zastosowanie rozwiązania, zgodnie z którym przy ustalaniu różnic kursowych należy uwzględniać kursy faktycznie zastosowane w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań oraz sprzedaży lub kupna walut obcych. W pozostałych przypadkach, a także gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Symetryczną zmianę została wprowadzona w treści art. 24c ust. 4 ustawy o PIT.

Omówione zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2012 r.

Michał Malinowski