Rezygnację z możliwości szczególnego sposobu rozliczania okazjonalnych przewozów drogowych osób wykonywanych przez zagranicznych przewoźników, przewidziano w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) w sposób szczególny reguluje sposób obliczania i poboru podatku VAT z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych w Polsce przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza jej terytorium.

Podmiot świadczące usługi polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza  terytorium kraju, dokonują zapłaty podatku od towarów i usług w urzędzie celnym, z chwilą wjazdu autobusu z podróżnymi do Polski, w kwocie, którą ustala się od każdego z podróżujących, jako iloczyn stawki 7 % i kwoty 285 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Ten sposób rozliczania został zakwestionowany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-311/09 (Komisja Europejska przeciwko Polsce).Trybunał uznał, że do tych usług powinno się stosować ogólne zasady opodatkowania. W związku związku z tym konieczne jest dokonanie stosownych zmian w ustawie o VAT.

Projekt przewiduje objęcie usług okazjonalnego przewozu osób, świadczonych przez podmioty zagraniczne ogólnymi regułami rozliczania podatku przez nałożenie na te podmioty obowiązku posiadania, w trakcie wykonywania usług na terytorium Polski, potwierdzenia zarejestrowania go jako podatnika VAT czynnego.

Dla ułatwienia realizacji tego obowiązku przez przewoźników świadczących usługi równocześnie kilkoma autobusami, wprowadzony ma zostać także przepis umożliwiający ubieganie się o wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego kopii takiego potwierdzenia, w liczbie wnioskowanej przez ten podmiot.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl stan z dnia 18 listopada 2010 r.