Pracownicy naszej firmy odbyli zagraniczną podróż służbową (Francja) samochodem służbowym. Podczas pobytu w delegacji kilkakrotnie tankowano paliwo.
Czy tankowanie paliwa, które zostało zużyte podczas podróży zagranicznej, należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
Czy paliwo, które zostało zatankowane za granicą podczas powrotu, a jego część została wwieziona na teren RP, należy wykazać w deklaracji VAT 7 i czy wykazać w informacji podsumowującej nabycie towarów?
Jeśli paliwo jest nabywane zagranicą i samochód zatankowany tym paliwem nie wjeżdża do Polski, nie dochodzi do nabycia wewnątrzwspólnotowego.
Jeśli paliwo jest nabywane zagranicą i samochód zatankowany tym paliwem wjeżdża do Polski, ma miejsce nabycie wewnątrzwspólnotowe, lecz w większości przypadków jest ono zwolnione od podatku. Uważam, że takiego zwolnionego od podatku nabycia nie trzeba wykazywać w informacji podsumowującej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W sytuacji, w której paliwo jest tankowane do baku samochodu zagranicą, lecz zostaje ono całkowicie spalone (zużyte) podczas jazdy samochodem poza Polską, nie mamy do czynienia z nabyciem wewnątrzwspólnotowym. Wprawdzie towar (paliwo) jest nabywane zagranicą, jednakże nigdy nie trafia ono do Polski. Jest w całości zużywane poza Polską. Nie ma zatem wypełnionej definicji wewnątrzwspólnotowego nabycia, aby paliwo - w wyniku dokonanej dostawy zostało przewiezione do Polski. W takiej więc sytuacji zakup paliwa zagranicą nie wywołuje skutków w polskim podatku od towarów i usług.

W sytuacji wlania zakupionego paliwa do baku samochodu w innym państwie członkowskim i przewiezienia go do Polski w zasadzie wypełniona zostaje definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Można oczywiście się zastanawiać, czy już samo wlanie paliwa do baku samochodu nie stanowi o jego zużyciu (czy nie należałoby uznać, że poprzez takie działanie ma miejsce jego zużycie), lecz z drugiej strony paliwo z baku samochodu można spuścić, traktując bak jako środek (opakowanie), za pomocą którego następuje przetransportowanie paliwa do Polski.

Można zatem przyjąć, że w przypadku przewiezienia w ten sposób paliwa do Polski następuje wewnątrzwspólnotowe nabycie.
Jednocześnie - w prawie wspólnotowym (a więc we wszystkich państwach członkowskich) - przyjęto w szerokim zakresie zwolnienie podatkowe dla takiego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Zostało ono skonstruowane w ten sposób, że w większości normalnych przypadków taki przewóz paliwa (w baku samochodu) nie wywoła skutków podatkowych, zaś może ono również zapobiegać przypadkom przewożenia (transportowania) paliwa w bakach samochodów dla celów handlowych.

Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 pkt 1-3 u.p.t.u. zwalnia się od podatku import:
1) paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach:
a) prywatnych środków transportu,
b) środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej,
c) specjalnych kontenerów
- w ilości do 200 litrów na środek transportu;
2) paliwa w przenośnych zbiornikach przewożonych przez prywatne środki transportu, przeznaczone do zużycia w tych pojazdach, nie więcej jednak niż 10 litrów;
3) niezbędnych do eksploatacji środków transportu smarów znajdujących się w tych środkach.

Pojęcie standardowego zbiornika paliwa definiuje art. 77 ust. 2 u.p.t.u. Nadto wskazuje się, że towary (paliwo) są zwolnione od podatku, jeżeli są wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, w którym zostały przywiezione. Towary te nie mogą zostać usunięte z tego środka transportu ani być składowane, chyba że jest to konieczne w przypadku jego naprawy, oraz nie mogą zostać odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia.
Natomiast zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.), zwalnia się od podatku import paliwa, zwolnionego od cła na podstawie przepisów celnych, przewożonego w standardowych zbiornikach w ilości nieprzekraczającej:
a) 600 litrów, w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego służącego do przewozu więcej niż dziewięciu osób włącznie z kierowcą,
b) 200 litrów, w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego innego niż wymieniony pod lit. a),
c) 200 litrów paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojemnika specjalnego przeznaczenia;

Powyższy przepis stanowi o zwolnieniu od podatku importu paliwa na określonych warunkach. Co zaś z wewnątrzwspólnotowym nabyciem, o którym mowa w pytaniu? Otóż przepis art. 44 pkt 2 u.p.t.u. stanowi, że zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku.

Tak więc wewnątrzwspólnotowe nabycie paliwa - w tych samych limitach (wielkościach) jakie określono dla importu - wolne będzie od podatku. Nie będzie zatem wywoływać żadnych skutków podatkowych.

Czy należy takie zwolnione od podatku nabycie wewnątrzwspólnotowe wykazywać w informacjach podsumowujących? Milczą na ten temat przepisy. Moim zdaniem ideą zwolnienia od podatku dla transakcji wewnątrzwspólnotowych jest także i to, aby uwolnić podatnika od obowiązków administracyjnych związanych z rozpoznawaniem nabycia wewnątrzwspólnotowego. Uważam zatem, że nie należałoby wykazywać tej zwolnionej od podatku transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego (choćby i z tego powodu, że nie sposób byłoby określić dokładnie podstawy opodatkowania).