Pytanie

W 2010 r. małżonkowie zakupili mieszkanie, które sprzedali w 2013 r. Składając w kwietniu 2014 r. dwa PIT-39 określili, iż cała kwota przychodu zostanie w ciągu dwóch lat (do 31 grudnia 2015 r.) wykorzystana na remont posiadanego wspólnego domu. W sierpniu 2014 r. ustanowili między sobą rozdzielność majątkową. W 2016 r. zamierzają złożyć korekty PIT-39 w związku z niewykorzystaniem całej kwoty na cele remontowe. Z posiadanych faktur na remont domu większość jest wystawiona na jednego z małżonków.

Czy do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży mieszkania w PIT-39 można rozliczyć te faktury u obojga po 50 proc. wartości, pomimo iż została wystawiona na jednego z nich?

Czy ma znaczenie data dokonania rozdzielności majątkowej?

Odpowiedź

W Państwa sytuacji znaczenie będzie miało przede wszystkim kiedy były poniesione wydatki na remont. Czy w okresie trwania wspólności majątkowej czy później po dokonaniu rozdzielności majątkowej.

Wydatki poniesione w okresie trwania wspólności majątkowej będą mogły zostać rozliczone po połowie przez każdego małżonków. Natomiast wydatki poniesione po dokonaniu rozdzielności majątkowej będą mogły zostać rozliczone tylko przez tego z małżonków który poniósł ten wydatek i na którego imię i nazwisko została wystawiona faktura.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 u.p.d.o.f., za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

W zakresie korzystania z powyższej ulgi przez małżonków Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 13 lutego 2014 r., IPTPB2/415-687/13-4/KSM, zwraca uwagę, że wydatki ponoszone na własny cel mieszkaniowy, jakim jest zakup działki i budowa domu, pochodzą/będą pochodziły ze środków wspólnych małżonków, gdyż Wnioskodawczyni i Jej mąż objęci są ustawową wspólnością majątkową małżeńską. Zatem uznać należy, że wydatki ponoszone są w równym stopniu zarówno przez Wnioskodawczynię, jak i Jej męża. Bez znaczenia jest fakt, że część faktur/rachunków wystawionych jest wyłącznie na nazwisko Wnioskodawczyni lub Jej męża, albo że faktury/rachunki wystawione są na oboje małżonków. Wskazać należy, że skoro przedmiotowe wydatki ponoszone są/będą w okresie, gdy Wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim, w którym istnieje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, to ww. faktury/rachunki, mogą stanowić dowód poniesienia wydatku zarówno przez Wnioskodawczynię, jak i Jej męża, bez względu na którego z małżonków zostały wystawione. Na tym polega ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, że nie ma potrzeby aby faktury dokumentujące wydatki ponoszone z majątku wspólnego małżonków były wystawiane na nazwisko zarówno jednego, jak i drugiego z małżonków, skoro środki na te wydatki pochodzą z majątku wspólnego małżonków. Powyższe oznacza, że oboje małżonkowie mają równe prawo do odliczenia ponoszonych w trakcie trwania małżeństwa wydatków. Zatem, Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć, jako wydatki na własne cele mieszkaniowe, wyłącznie połowę poniesionych w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej wydatków wynikających z ww. faktur/rachunków.

W świetle powyższych wyjaśnień wskazać należy, że w Państwa sytuacji znaczenie będzie miało przede wszystkim kiedy były poniesione wydatki na remont. Czy w okresie trwania wspólności majątkowej czy później po dokonaniu rozdzielności majątkowej.

Wydatki poniesione w okresie trwania wspólności majątkowej będą mogły zostać rozliczone po połowie przez każdego małżonków.

Natomiast wydatki poniesione po dokonaniu rozdzielności majątkowej będą mogły zostać rozliczone tylko przez tego z małżonków który poniósł ten wydatek i na którego imię i nazwisko została wystawiona faktura.

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł